Ernesto Ovalle - Presidente 2016-2018 Club Panteras